Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Matýskova matematika

Představujeme Vám ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky pro 1. stupeň základních škol, která byla dokončena v letošním roce.
• Celá tato řada učebnic vede žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti, rozvoji logického uvažování, prostorové představivosti a k samostatnosti.
• Nové učivo je v učebnicích vždy systematicky a názorně vysvětleno.
• Ke všem učebnicím jsou k dispozici pracovní sešity.
• Učebnice i pracovní sešity pro 1. až 5. ročník mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.
• Učebnice i pracovní sešity vedou k naplnění očekávaných výstupů dle nejnovější verze RVP ZV.

Učebnice pro 1. a 2. ročník

• Již od 1. dílu matematiky jsou žáci vedeni ke čtení a pochopení zadaných úkolů – od piktogramů ke komplexním zadáním.
• Vysvětlení nové látky – je doprovázeno názornými kresbami a vzorovými příklady.
• Uplatnění praktického čtení s porozuměním – od obrázkového čtení, přes jednoduché pokyny k systematickému řešení slovních úloh.
• Praktická provázanost s učivem českého jazyka a prvouky.
• Zaměření na uplatnění matematických dovedností v běžném životě.
• Vyhledávání údajů z grafického znázornění a z jednoduchých diagramů.
• Více možností k pochopení látky – učivo je vždy rozčleněno do několika kapitol, v nichž se jednotlivé typy úkolů opakují.
• Zařazení jednotlivých dílů matematiky do příslušných ročníků lze nastavit podle individuálních potřeb škol v souladu se ŠVP (týká se dílů mezi 1. a 2. ročníkem a mezi 2. a 3. ročníkem).

Učebnice pro 3. až 5. ročník

• Geometrie – je vyčleněna jako samostatná učebnice již od 3. ročníku. Učebnice geometrie nevyžaduje návaznost na přechozí díly Matýskovy matematiky.
• Prostorová představivost – úkoly tohoto typu jsou zařazovány průběžně v rámci učiva geometrie.
• Finanční gramotnost – je pravidelně zařazována v jednotlivých dílech, v 5. ročníku je učivu věnována celá kapitola.
• Práce s diagramy a grafy – učebnice obsahují dostatek úkolů, v nichž je zapotřebí s grafy a diagramy aktivně pracovat.
• Slovní úlohy – jsou zadávány tak, aby žákům zábavnou formou rozšiřovaly všeobecný přehled.
• Úlohy, se kterými se žáci setkávají u přijímacích pohovorů na víceletá gymnázia, jsou zařazeny zejména v učebnicích pro 5. ročník, typová řešení jsou vždy řádně vysvětlena.
• Animace a kresby – zábavnou formou pomáhají přiblížit probíranou tematiku.

Metodické průvodce k učebnicím obsahují seznamy očekávaných výstupů ke každé straně učebnice, od 4. ročníku obsahují i řešení jednotlivých cvičení.

Přehled jednotlivých titulů řady najdete zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.